§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LIMWOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Terespolu, za pośrednictwem sklepu internetowego Artwoodkids.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Limwood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Terespolu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.artwoodkids.pl i jest prowadzony przez Limwood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Terespolu, ul. Czerwonego Krzyża 1B, 21-550 Terespol, NIP 5372651096, REGON: 385041822, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817838.
  Dane kontaktowe:

  • adres pocztowy: Limwood Sp. z o.o., ul. Czerwonego Krzyża 1B, 21-550 Terespol
  • adres poczty elektronicznej: artwoodkids@gmail.com
  • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 574 833 844
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  • Limwood - Limwood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą wTerespolu, ul. Czerwonego Krzyża 1B, 21-550 Terespol, NIP 5372651096, REGON: 385041822, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817838;
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Limwood, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  • Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Limwood w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
  • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
  • Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  • Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Limwood, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;
  • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Limwood;
  • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  • Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Limwood za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
  • Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Limwood przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Limwood.

 

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Witryna Sklepu Internetowego została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste Limwood lub osób trzecich.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Limwood.
 5. Limwood wskazuje, iż Internet jest siecią o charakterze publicznym, a korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może stanowić dla Klientów zagrożenie pozyskania i modyfikowania ich danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 6. Za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Limwood, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Limwood wyrażoną na piśmie.
 7. Limwood w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Limwood, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§3 Ceny

 1. Ceny Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

§4 Rejestracja

 1. Klient może złożyć zamówienie dokonując nieodpłatnej Rejestracji lub nie.
 2. Dokonanie rejestracji powoduje powstanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Klienta powstaje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Limwood, na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.
 5. W momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu. Akceptacja postanowień regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala Hasło.
 7. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez zalogowanie się na Konto i wypełnienie właściwego formularza, lub poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy Limwood wskazany w § 1 punkt 2 Regulaminu, co jednak może nastąpić jedynie po uprzednim potwierdzeniu przez Limwood tożsamości Klienta.
 10. Limwood może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta, w przypadku gdy:

  1. Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie
 11. Limwood może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§5 Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Limwood przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego (www.artwoodkids.pl) przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.artwoodkids.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
 5. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „SKŁADAM ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, obszaru i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „ZMIEŃ” widoczny na stronie Sklepu Internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia i naciśnięciu przez Klienta na przycisk „SKŁADAM ZAMÓWIENIE”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana przez Limwood wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Limwood przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Limwood z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Limwood. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Limwood o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Usługi, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na świadczenie mu Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 11. Zamówienia w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez stronę www.artwoodkids.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 12. W momencie dostarczenia Klientowi przesyłki zawierającej zamówiony Towar Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki, a w razie stwierdzenia występowania jakichkolwiek ubytków lub uszkodzeń, niezwłocznie o tym fakcie poinformować przewoźnika, a następnie Limwood.
 13. W przypadku, gdy odbiór zamówionego Towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w ustępie powyżej, Klient i Limwood mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 14. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Limwood w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§6 Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę Sklepu Internetowego i czas dostarczenia przesyłki przez kuriera InPost S.A., DPD Polska Sp. z o.o (dalej: „InPost”, „DPD”).
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju Towaru i jest podawany przy jego opisie w Sklepie Internetowym.

 

§7 Sposoby płatności

 1. Limwood oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Limwood (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Limwood potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Limwood);
  2. Gotówką przy odbiorze Towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Towaru) na podstawie wystawionej wcześniej przez Limwood Faktury Proforma. Maksymalna kwota pobrania przesyłki wynosi 11 000 zł. Wysokość kwoty jaką można zapłacić kurierowi gotówką jest ograniczona do 6 500 zł brutto. Jeżeli kwota pobrania przekracza 6 500 zł odbiór przesyłki może nastąpić wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta InPost, DHL, Geis.
  3. Gotówką przy odbiorze Towaru w magazynie Limwood.
  4. Kartą płatniczą w systemie on-line za pośrednictwem PayU.
  5. Przelew z odroczoną płatnością jest możliwy dla podmiotów niebędących Konsumentami, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Limwood i po podpisaniu umowy o współpracy.

§8 Kredytowanie, zakupy ratalne i leasing

 1.  Stałym Klientom umożliwiamy otwarcie stałej linii kredytowej - prosimy kontaktować się z kierownikiem naszego sklepu.
 2.  Jest możliwa sprzedaż na raty za pośrednictwem PayU.

 

§9 Dostawa

 1.  Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej i innych krajów, za pośrednictwem InPost, DPD.
 2.  Limwood ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3.  Termin Dostawy i czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Czas realizacji zamówienia obejmuje termin, w którym Limwood skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony Towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

 

§10. Rezygnacja z zamówienia

 1. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres artwoodkids@gmail.com
 2. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku, jeśli Towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie Towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

 

§11 Rękojmia

1.    Limwood zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych. Limwood jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

2.    W przypadu, gdy Towar posiada wadę, Klient może:

·        złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Limwood wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Limwood albo Limwood nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Limwood usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Limwood. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

·        żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Limwood jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Limwood może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Limwood.

 

·        Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Limwood. Koszt dostarczenia pokrywa Limwood.

 

3.    Limwood odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

4.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować za pośrednictwem formularza na adres mailowy: artwoodkids@gmail.com, w formie pisemnej na adres siedziby Limwood.

5.    Limwood w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6.    W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Limwood niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§12 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Limwood o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: przesłanego w formie mailowej: artwppdkids@gmail.com , w formie pisemnej na adres siedziby Limwood.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

  1. dla osób płacących przelewem lub za pobraniem - oświadczenie
  2. dla osób płacących on-line za pośrednictwem serwisu PayU - oświadczenie.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Limwood przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Limwood niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Limwood o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres siedziby Limwood.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Limwood, Limwood nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Limwood niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Limwood.
 10. W przypadku odstapienia od umowy koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Limwood przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Limwood może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Zwrot towaru jest możliwy jeżeli:

  • żaden z elementów nie jest uszkodzony, ani zabrudzony
  • nie posiada śladów użytkowania
  • tekstylia i materace nie były prane, prasowane itd
  • nie jest uszkodzone opakowanie.
 15.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§13 Usługi nieodpłatne

 1. Limwood świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie Konta Klienta;
  4. Zapytaj o produkt. 
 2. Usługi wskazane w §13 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Odpowiedź na zapytania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt d) udzielana jest dniach roboczych w godzinach: 09:00-17:00.
 3. Limwood zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Limwood
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Limwood.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Limwood na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Limwood. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Limwood. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Limwood, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Limwood.
 13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Limwood.
 14. Limwood jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Limwood lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Limwood zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§14 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Limwood o potencjalnym naruszeniu.
 2. Limwood powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§15 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Limwood.
 2. Limwood przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  1. sprzedaży Towarów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.artwoodkids.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  3. marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Limwood dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Każda osoba, której dane osobowe Limwood przetwarza, ma prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Limwood lub na adres mailowy: artwoodkids@gmail.com.
 5. Limwood zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Limwood może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Limwood lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Limwood lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Limwood.
 6. Limwood chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Limwood, a także podmioty współpracujące ze Limwood oraz świadczące na rzecz Limwood usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
 8. Dane osobowe, zebrane w celu:

  1. świadczenia usług sprzedażowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

   1. reklamacyjnej obsługi Klientów;
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Limwood lub Klientowi;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Limwood (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.
 9. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

§16 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Limwood mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Limwood stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Limwood z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Limwood wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

 

§17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Limwood wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

§18 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Limwood. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Limwood, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Limwood. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 

§19 Cookies

 1. Limwood wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego. Pozwalają one na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony Sklepu Internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta.
 4. Klient może w każdym czasie wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.

 

§20 Postanowienia końcowe

 1. Limwood uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

  1. okoliczności siły wyższej,
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
  3. zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
 2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Limwood powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Limwood przez Klienta.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Limwood poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Limwood, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Umowy ze Limwood zawierane są w języku polskim.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2019 r.

Call Our Store

+48574833844

artwoodkids@gmail.com

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Folow Us